Ustalenie cen w transferach.

W doktrynie przedmiotu dla ustalenia cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi przyjmuje się termin ceny transferowe oraz dokumentacja cen transferowych. Ustawodawca, wprowadzając uregulowania prawne dotyczące uprzednich porozumień cenowych i przy tej okazji definicję cen w transakcjach kontrolowanych, użył określenia ceny transakcyjne i dokumentacja cen transakcyjnych. Postanowienie dotyczące takiego nazewnictwa spowodowana była prawdopodobnie chęcią uniknięcia nadawania zagadnieniu znaczenia drugoplanowego. Przyjęcie określenia ceny transferowe mogłoby prowadzić wprost do utożsamiania ich z transferowaniem zysków za granicę, w celu unikania płacenia podatków w Polsce. Definicja cen transakcyjnych z art. 3 pkt 10 ordynacji podatkowej, jako ceny przedmiotu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz podatku od towarów i usług VAT. Ordynację uzupełniono o definicje podmiotu krajowego i podmiotu zagranicznego, które to terminy występowały w uregulowaniach o podatkach dochodowych począwszy od roku 1997 roku. Kolejne określenie, które wymaga rozwinięcia, to zakład zagraniczny, które istnieje w art. 11 począwszy od roku 2007, a jego definicja znajduje się w art. 4a pkt 11 ustawy o podatku CIT. Ustawodawca przejął rozumienie tego pojęcia z bilateralnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania opartych na Modelowej Konwencji OECD w Sprawie Dochodu i Majątku. Należy zauważyć, że zakład nie posiada odrębnej podmiotowości prawnej w stosunku do przedsiębiorstwa centrali i jest on jej częścią. Toteż transakcje dokonywane pomiędzy nim a centralą są w rzeczywistości tylko przesuwaniem kosztów i przychodów wewnątrz tego samego przedsiębiorstwa, w związku z czym nie mamy tu do czynienia z prawdziwymi transakcjami. Zakład jest wyodrębniany podatkowo w celu prawidłowego alokowania osiąganego dochodu i rozliczenia podatku we właściwej jurysdykcji podatkowej. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że uwzględnienie w regulacjach dotyczących cen transferowych zakładu zagranicznego miało na celu doprecyzowanie sposobu przypisywania zysków temu zakładowi.